Regulamin księgarni internetowej Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego

 

 

§ 1

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach księgarni.
 2. Sprzedawca –   Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój” z siedzibą: ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-19-40-126, e-mail: stowarzyszeniener@gmail.com , telefon (41) 266 63 93.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  (T. J. Dz. U. z 2023 poz.1610).
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach księgarni internetowej Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego
 5. Księgarnia internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.goluchowski.edu.pl/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towar – produkty prezentowane w księgarni internetowej.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego księgarni internetowej.
 8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz.287 z późn. zm)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.344).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z księgarni Internetowej Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego dostępnej pod adresem https://sklep.goluchowski.edu.pl/
 2. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.goluchowski.edu.pl/ oraz pobrać go i wydrukować.
 3. Niniejszy Regulamin jest zbiorem przepisów, o których mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r  o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.344).
 4. Księgarnia internetowa Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego, działająca pod adresem https://sklep.goluchowski.edu.pl/, jest prowadzona przez Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój” z siedzibą: ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-19-40-126.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach księgarni internetowej;
  • warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach księgarni internetowej;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach księgarni internetowej. 
 6. Korzystanie z księgarni internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Komputer obsługujący przeglądarkę z apletem java i flash. Dla optymalnej kompatybilności i bezpieczeństwa zawsze zaleca się korzystanie z najnowszych wersji popularnych przeglądarek. Obejmuje to:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Safari
  • Microsoft Edge
  • Opera

 

 

§ 3

 

 1. Klient może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze księgarni internetowej  w przypadku naruszenia Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie realizacji Zamówienia w księgarni internetowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności takie, które służą zapobieganiu pozyskiwania danych osobowych przesyłanych w Internecie i ich modyfikacji przez osoby nieuprawnione.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z księgarni internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań, takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach księgarni internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania z usług księgarni w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla księgarni, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze księgarni internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 

§ 4

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem księgarni internetowej należy wejść na stronę https://sklep.goluchowski.edu.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty wyświetlane Klientowi oraz informacje dostępne na stronie księgarni. 
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego jego złożenie – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z księgarni internetowej wszystkich niezbędnych danych, zostanie wyświetlone podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m.in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych księgarni stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie Zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

§ 5

 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Na życzenie Klienta możliwa jest dostawa do kraju innego niż Polska, a jej warunki ustalane są indywidualnie za pomocą zgłoszenia na adres e-mail: sklep@goluchowski.edu.pl
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach księgarni internetowej w zakładce „Zamówienie”, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 3.  Termin realizacji dostawy to 3 dni robocze. Termin  realizacji rozpoczyna się po jego złożeniu przez Klienta w przypadku opcji pobrania lub po zaksięgowaniu środków pieniężnych w przypadku przedpłaty. 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

§ 6

 

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składowe, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość zapłaty: przelewem tradycyjnym; płatnością w systemie PayU;

 

§ 7

 

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r.   poz.287 z późn. zm) każdy kupujący może zrezygnować z zakupionego Towaru w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. 
 3. Reklamacje wynikające z naruszenia przywilejów Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój” z siedzibą: ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, na adres sklep@goluchowski.edu.pl.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.
 4. W przypadku zwrotu Towaru przez Klienta, odbywa się on na koszt Klienta. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu środków pieniężnych za Towar w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Należy pamiętać jednak, że towar nie może posiadać śladów użytkowania. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do  poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta fizycznie otrzymała zakupiony towar. Za jednoznaczne oświadczenie Sprzedawca uznaje przesłane oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na adres sklep@goluchowski.edu.pl.

 

§ 8

 

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania księgarni w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić księgarnię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu księgarni.
 3. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem księgarni pisemnie na adres: Księgarnia internetowa Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego ul. Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski lub e-mail:  sklep@goluchowski.edu.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem księgarni. 
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a jeśli nie jest to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o czasie jej rozpatrzenia.

 

§ 9

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności przepisów dotyczących RODO.